รางวัลที่ได้รับ

O-NET เหรียญทองแดง ปีการศึกษา 2559

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่โรงเรียนได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จาก ผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O
– NET )…

ทางโรงเรียนพร้อม ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช. อภิสิทธิ์ อสุนี ณ อยุธยา ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ป .1…

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นวพรรษ นานั่งเกิดวั่น…

รางวัลชมเชยวาดภาพ ประเภททีม

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ไปคว้ารางวัลชมเชย…

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนพร้อม …

ท่านผู้อำนวยการและคุณครูประจำชั้น ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ…

โรงเรียนพร้อมขอแสดงความยินดีกับ …

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2566

ด.ญ.พิมพ์ชญา บวรธนะเกียรติ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.นพณัช ชินวงษ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ณัฐพชร โสภาวรรณ

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (วิทย์-คณิต)

ด.ช.จิรายุ คุมมณี

รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ หงส์เลิศสกุล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (วิทย์-คณิต)

ด.ช.ธนกร เดชา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.รัฐธีร์ รักกุศล

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ปพิชญา คลาดกองทุกข์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.ธีรเทพ เกษมพานิช

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.เพ้ยเย๋า จาง

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.เดชบดินทร์ ปรางทอง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ห้องพิเศษศิลปะ)

ด.ญ.รัชวิน หว่อง

สาธิตบางนา

ด.ช.สุรสิทธิ์ นรสิงห์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.วันวิเศษ และสง่า

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ช.ณัฐกรณ์ ตันสถาวีรัฐ

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.กิตตินันท์ วันเขียน

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.เตชสิทธิ์ หอมจิตร

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.ชยพล ทองงาม

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.ปราชญาพัชร์ ลีคำโหมง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.สุวิจักขณ์ คงหนู

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.พาขวัญ ศรีวรรณบุตร

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.วิสุทธิ์พรรณษา วงศาโรจน์

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (วิทย์-คณิต)

ด.ญ.ชัชรี มณีโชติ

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ช.พลเชษฐ์ ทับมณี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ห้องพิเศษอาหารและการโรงแรม)

ด.ญ.ภีมภัสสร สุขโหตุ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.สุชัญญา แสนพงษ์

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.พงศกร พุ่มเกตุแก้ว

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.พีรณัฐ จันทร์เชิดชู

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (วิทย์-คณิต)

ด.ช.ปิยังกูร​ พิมพะกร

มาเรียลัย

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2565

ด.ช.ภูวดล ชมสุทธา

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.สมภพ มณีกันตา

พระโขนงพิทยาลัย

ด.ช.นฤเทพ สุขโสภี

บดินทรเดชาสิงห์ สิงหเสนี (ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์)

ด.ญ.รุจรฎา แดงสอาด

สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

ด.ช.รัชกฤต พูลผล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ห้องเรียนพิเศษศิลปะ)

ด.ญ.ณัฏฐนิชา ภาพน้ำ

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ฐิตารีย์ ดาริรัมย์

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.วรศักดิ์ พฤกษะริตานนท์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (Gifted)

ด.ญ.กชพร น้ำใจรัก

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีหาวงษ์

ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก (จ.น่าน)

ด.ช.จักรกฤษณ์ สมณธรรม

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.นีน่า แอน ฮอคกิ้นส์

พรตพิทยพยัต

ด.ช.ปัณณวิชญ์ คนทน

พรตพิทยพยัต

ด.ญ.พัชรมณฑ์ โชคคณาพิทักษ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ห้องเรียนพิเศษศิลปะ)

ด.ญ.วรรณนิภา สินสุข

บางบ่อวิทยาคม

ด.ช.อภิสิทธิ์ อสุนี ณ อยุธยา

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ญ.ชาคริยา เรืองศริยานนท์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ห้องเรียนพิเศษศิลปะ)

ด.ญ.ธิติมา ทินบุตร

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ภีษมะ บุญยะลาโภ

มาเรียลัย

ด.ช.ชนาธิป แสงนวกิจ

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ช.ศิครินทร์ พุ่มผล

สาธิต มศว.ประสานมิตร

ด.ช.พงศธร ไชยสาร

มาเรียลัย

ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ ลูกบัว

คลองปักหลัก

ด.ญ.ปฐมาพร บับพาน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.คณากร คลังเจริญกุล

มาเรียลัย

ด.ช.วิศรุต วรเนตร

วัดเทพลีลา

ด.ช.สัญลักษณ์ ทำอินลาด

มาเรียลัย

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564

ด.ญ.กนกพร ปัญโย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ช.ภูติวัฒน์ ปภัศรวงศ์

มาเรียลัย (MEP.)

ด.ช.ชยภพ จันทร์คง

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ด.ช.พิชานนท์ ชายดี

วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ด.ญ.รินลดา นิติธรรมพงศ์

เซนต์โยเซฟบางนา

ด.ช.ชนาพัทธ์ ชำนาญหัตถ์

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ด.ช.เดวิด มิคเคลเซ่น

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ญ.แพรววนิศ ตีเมืองสอง

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.กุลภัสสร์ แสงสี

ราชวินิตบางแก้ว

ด.ญ.ภัทรวรินทร์ เย็นฉ่ำ

ราชวินิตบางแก้ว

ด.ช.วสันต์พรรษ วันสุข

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.พิสิษฐ์ จันทร์วงษ์

ราชวินิตบางแก้ว (Gifted)

ด.ช.ฐากูร ศรีไพบูลย์ผลิน

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.วริษา จิตหมายเกษม

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ช.สิรภพ โตนาค

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP.)

ด.ญ.อรชิสา พู่มาลัย

สตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์)

ด.ญ.ธวัลรัตน์ สาริพันธุ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.เมธารัตน์ ปวงแก้ว

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ภวัต วิวัฒนาวิไล

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.นิจจารีย์ เกษมสุวรรณ์

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ด.ญ.ทอฝัน มีนิลดี

สาธิตพัฒนา

ด.ญ.จิราภา สนเล็ก

home school

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

ด.ญ.ธนัญญา ขวัญมงคล

ราชวินิตบางแก้ว (ความสามารถพิเศษทัศนศิลป์)

ด.ช.ศิวกร ชีวินมหาชัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (Gifted)

ด.ช.จิรกร ชีวินมหาชัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (Gifted)

ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ไฉไล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.ณัฐกานต์ พรมสาร

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4

ด.ญ.วิชญาพร โอนากุล

ราชดำริ (MEP.)

ด.ญ.แพรวนภา โชคเจริญ

พรตพิทยพยัต

ด.ญ.ปิยนันท์ พละกลาง

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด.ญ.นิรญา หมื่นกล้า

มาเรียลัย

ด.ญ.ฐิติรัตน์ รีวราบัณฑิต

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (วิทย์วิจัยและเทคโนโลยี)

ด.ญ.กัลยรัตน์ ทองปอนด์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.กชพร มะลิซ้อน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (วิทย์วิจัยและเทคโนโลยี)

ด.ช.อภิวิชญ์ นุชนาฎ

ราชวินิตบางแก้ว (Gifted)

ด.ช.ศิวภัทร เย็นฉ่ำ

ราชวินิตบางแก้ว

ด.ช. ภควัช อภิวาทนสิริ

สกลราชวิทยานุกูล

ด.ช.กันตินันท์ ศรชนะ

เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ (ความสามรถพิเศษฟุตซอล)

ด.ญ. ฐานิกา แดงสอาด

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ญ.ธีรนันท์ มณีกันตา

พรตพิทยพยัต

ด.ช.พีรวัฒน์ กุลจันทร์

พรตพิทยพยัต

ด.ช.ธนภัทร เมืองมาก

เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ (ความสามารถพิเศษฟุตซอล)

ด.ช.ธนภัทร ปะมะลิ

มาเรียลัย

ด.ช.พิสิษฐ์ แซ่เล่า

พรตพิทยพยัต (Gifted)

ด.ช.ธาวิน โกมลวิริยะกุล

มาเรียลัย

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ด.ช.อากร น่วมสำราญ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยี)

ด.ช.คุณานนท์ บำเพ็ญกลึง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ด.ช.ศรัณยภัทร บทมาตย์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.วริษฐ์ นิธิเจริญรักษ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.อนุวัฒน์ สีม่วง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.บวรลักษณ์ รอดพ่าย

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.อภิสรา เกษมสุวรรณ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.ณัฐชยาพร กองขุนชาญ

นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ความสามารถพิเศษศิลปะ)

ด.ช.ณัฐพล พรมสาร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

ด.ช.รัชพล ชื่นอุรา

ราชวินิต บางแก้ว

ด.ญ.เปรมยุดา ชุนชู

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.นภสร ปั้นศร

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.กฤตภาส วงศ์ไฉไล

ราชดำริ

ด.ญ.มนัญชยา คำแสนพันธ์

เชียงคำวิทยาคม (จ.พะเยา)

ด.ช.ธนัญญ์ โกมลวิริยะกุล

อัสสัมชัญ (สมุทรปราการ)

ด.ช.จิรปรียา อติคุณวรกาญจน์

Adventist Ekamai

ด.ญ.สิภาภัสสร์ พูนจันทร์นา

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.วรัญญา ยิ่งยง

มาเรียลัย

ด.ช.มาซะโตะ มิยาชิตะ

มาเรียลัย

ด.ช.รัชกฤช โสภณดำรงกิจ

มาเรียลัย

ด.ช.ชญานนท์ ประสงค์วรกิจ

มาเรียลัย

ด.ช.ปริญ แป้นนางรอง

ศุภกรณ์วิทยา

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561

ด.ญ.พิชญาภา โอนากุล

ราชวินิตบางแก้ว (Gifted)

ด.ญ.วิรชา อยู่เล็ก

ราชวินิตบางแก้ว (ความสามารถพิเศษศิลปะ)

ด.ญ.นวพรรษ นานังเกิดวั่น

ราชวินิตบางแก้ว ความสามารถพิเศษดนตรี (Music Program)

ด.ญ.รัฐพร ทับทิม

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (IEP)

ด.ญ.ปาลิตา ชูเชิด

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.ฐิตา แซ่จัง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.จันทกานต์ มากมี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.สโรชินี ยิ่งนอก

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.ชยพัทร์ สมใจ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.มหาสมุทร อัครหิรัญเดชา

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เอกดนตรีสากล)

ด.ญ.วนัชพร กมลรัตน์

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เอกดนตรีไทย)

ด.ญ.ปาลิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สาธิต มศว.

ด.ช.ภัทรวรรษ มงคลธนานนท์

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

ด.ช.พรภวิษย์ กองขุนชาญ

นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ศุภกฤต หุ่นพยนต์

มาเรียลัย

ด.ญ.รัชฎา เป้าจตุรัส

Home School

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ด.ช.สิปปภาส ภูแผ่นนา - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.อาฒัยวัตท์ กาณติ์กีรติกุล - เทพศิรินทร์ ( MEP)

ด.ญ.ลภัสรดา ขุนชู - เทพศิรินทร์ (GIFTED)

ด.ญ.นิชาภา ทองงาม - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ความสามารถพิเศษศิลปะ)

ด.ช.ณัฐชนน เชาวน์ชวานิล - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ความสามารถพิเศษดนตรี)

ด.ญ.ศุภรดา โพธิ์ศรีสุข - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.ธนกร สุขประสงค์ - สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด.ญ.ปนัสญา สุทธิจักร์ - สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ด.ญ.บัญญิกา แพลอย - พรตพิทยพยัต (GIFTED)

ด.ญ.วริศรา ปรางค์ทอง - ศรีพฤฒา

ด.ช.ณภัทร โกเมนไทย - รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ด.ช.พงศ์สิริ แพทย์รัตนกุล - เศรษฐเสถียร

ด.ช.เสฏฐวุฒิ ลาชะเลา - รัตนาเอื้อวิทยา (จ.เชียงใหม่)

ด.ญ.ศุภาทิชญ์ ทองอำพัน ​- ศุภกรณ์วิทยา

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ด.ช.นนท์ปวิธ สูงชัยภูมิ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ชินนิพิฐ ประสาทพรโรจน์ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ต่อตระกูล ใจอ่อน - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ฐิติกร กุณาวงค์ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สุวรรณภูมิ)

ด.ช.วัชราการ ดิลกวิริยะกุล - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP)

ด.ช.เอธัส เจริญผล - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP)

ด.ช.ธนิตย์ แซ่จาง - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ศุภารมย์ โชคเจริญ - พรตพิทยพยัต

ด.ญ.ณจัน คุ้มวงค์ - มาเรียลัย

ด.ญ.บุญยิสา มูลละกัน - Home School

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ด.ช.เอกชัย เขียวชอุ่ม - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.วรกิจ วันวงษ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ญ.อรพันธ์ แก้วทอง - ราชวินิตสุวรรณภูมิ

ด.ช.ศิรพจน์ ธะเศรษฐ - มาเรียลัย

ด.ช.ปาณัสม์ สิงห์กัน - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.วิธวิทย์ หมกทอง - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สุวรรณภูมิ)

ด.ช.ธนเดช จังมงคลการ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม -  พูลเจริญวิทยาคม

ด.ช.จักรภัทร กมลรัตน์ - พรตพิทยพยัต

ด.ญ.ปุณยณุช สำโรงทอง - พรตพิทยพยัต

ด.ช.นิพิฐพลธ์ ครุธพันธ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.ธนพัฒน์ แสงโสฬส - มาเรียลัย

ด.ญ.ปพิชญา รื่นรมย์ - พรตพิทยพยัต

ด.ช.กันทรากร การะยะ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.สิทธิพร อรรถประดิษฐ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.ธิติกร แซ่จาง - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ศุภรดา โพธิพิพิธ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ด.ช.ณัฐชนน มงคลธนานนท์ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (GIFTED)

ด.ช.ตุลา วิเศษวงษา - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ญ.พิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ - ราชวินิตบางแก้ว

ด.ช.จุลภัทร ประเสริฐนันทพร - อัสสัมชัญศรีราชา

ด.ช.กันตนพ สมใจเพ็ง - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ช.วิชยุตม์ เจริญเลิศศรัทธา - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ช.ธนพล กลิ่นสุคนธ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ช.วิธวินท์ การะยะ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)

ด.ช.ณัฐนนท์  เดชขุน - มาเรียลัย

ด.ช.ณัฎฐ์กฤตา ร่มโพธิ์  - มาเรียลัย

ด.ช.พนัส วังมนาวพิทักษ์ - รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ด.ญ.สุวคนธ์  โทแก้ว - มาเรียลัย

ด.ญ.สกาวใจ แซ่จาง -ศุภกรณ์วิทยา

 

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2566

อนุบาล 3/1

ครูประจำชั้น : คุณครูชุลีพรมณีกันตา(ครูหน่อย), คุณครูกุลยาภรณ์ เมธีวิริยะกุล (ครูตาล)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)  

ด.ช.ภาคภูมิ ไกรเทวชีวิน, ด.ช.สุวิจักขณ์ แก้วกูล, ด.ช.กิตติกวินทร์ บุญมา, ด.ช.ปารย์ ภูสีนาค,

ด.ช.ธีรภัทร รางน้อย, ด.ช.ธีราทร เกษมพานิช, ด.ช.สุรพิชญ์ ฝั้นแบน, ด.ช.คีต พลทองมาก

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)   

ด.ช.ภาคิน เทพคำ, ด.ช.ธนภัทร เหลืองประเสริฐ, ด.ญ.พิชชาพร พรหมจันทร์, ด.ญ.นันท์นภัส ร่ำสูงเนิน, ด.ญ.พุทธธิดา ภิรมย์จินดา, ด.ญ.ลภัสรดา ทองหล่อ, ด.ญ.ณัฐสุวภัทร โสธรรุ่งรังษี,

ด.ญ.ศิวรักษ์ ยังส้มป่อย, ด.ญ.รินรดา เหมราช, ด.ญ.นันท์นภัส เกตุมณี, ด.ญ.ปารมี มามณี,

ด.ญ.เนลินญาน์ เลิศกรอมรนันท์, ด.ช.อัคนี บรรจงใจรักษ์, ด.ช.กวิน ตุลยธัญ

                 

อนุบาล 3/2

 

ครูประจำชั้น :คุณครูณัฐธยาน์ มงคล(ครูเจี๊ยบ), คุณครูณัฐชา วัจนามัย (ครูพิม)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)

ด.ช.ไชยกาญจน์ แหยมทองทองคำ,ด.ช.รัชกาลณ์ กุลจรัสสมบัติ,ด.ช.ณัฐกรณ์ ชายทวีป,

ด.ช.ชยพล ทองจินดา,ด.ช.ศรุต พุทธธิชัย,ด.ช.สุรนาท เหมือนปรีชา,ด.ช.อินทัช ทองภา,

ด.ช.ชวโรจน์ พิพัฒนปรีดากุล,ด.ช.ณัฐวรรธน์ ผาปรางค์,ด.ช. เพียงคุณ ตาทอง,ด.ช.จักรชัย ทินบุตร

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)

ด.ช.รณกฤต มะโนพิงค์, ด.ช.วชิรพงค์สุขขนาน,ด.ญ.รัตน์ชวัล ลัญฉน์วัฒน์,ด.ญ.รัญชิดา ฉายผ่องใส,

ด.ญ.อรนิษฐ์ ทัศนจำรูญ,ด.ญ.วิยะดา โชคนาคะวโร,ด.ญ.ชนัญชิดา มหาพล,ด.ญ.ชนัญญา เดชศักดาพร,

ด.ญ.มัชฌิมา มงคลทรง, ด.ญ. ธัญพิชชา ยังน้อย,ด.ญ.กัญญาภัทร คล้ายชม,

ด.ญ.ปริยากรณ์ คำโสมศรี,ด.ช.ธีภพ วัชรกนกรัชต์,ด.ช.โภควินท์ แก่นอ้วน

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2565

อนุบาล 3/1

แถวบน (ซ้ายไปขวา)  

ด.ช.ณัชพล ชื่นอุรา, ด.ช.ฌอน ศิริ ว็อยจ์เชฮอฟสกี้, ด.ช.ปุญนิธิ ชะบางบอน, ด.ช.อคิน ใจแก้ว,

ด.ช.นนทพัทธ์ ศิริโท, ด.ช.พูนาวินทร์ อัศวะกันโยธา, ด.ช.ณัฐฐ์ฐนนท์ แสนแก้ว, ด.ช.จิรภัทร สุขะกาลนันท์,

ด.ช.ภูฟ้า สิทธิเวช, ด.ช.พฤษภาคย์ กัลยา, ด.ช.ภัทรพล เชื้อบุญจันทร์, ด.ช.กลวัชร ซอนาติ,ด.ช.บุญญปัญญ์ บุญรอด

             

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)   

ด.ญ.พิมพ์ชนก สมแวง, ด.ญ.กุมรินทร์ กันเกิด, ด.ญ.ณัฐธยาน์ พฤกษะริตานนท์, ด.ญ.มาริสา ฟันเดอวิลค์,

ด.ญ.ณัฐสุรางค์ วิโรจน์สกุล, ด.ญ.สิรีธร ฤๅชาฤทธิ์,ด.ญ.บุญญาภักดิ์ ศักดิ์ศรีวัน, ด.ญ.อิสรีย์ ศิริสุขพิมล,

ด.ญ.ณิชาภัทร เตชะ, ด.ญ. กิติกมล เขียวสลับ, ด.ญ.ณดา สงวนชาติ, ด.ญ.ชญานิน ธีระศักดิ์คชา,

ด.ญ.พัชมณ เพ็ชจั่น

                 

อนุบาล 3/2

แถวบน (ซ้ายไปขวา)

ด.ช. คุณากร รื่นบุญ, ด.ช.อนาวิล ลิ้มตระกูล, ด.ช.ณัฐรชฏ โสภาวรรณ, ด.ช.ภาธีร์ ทรัพย์จำนงค์,

ด.ช.เจนวิทย์ ปาวนา, ด.ช.ณัฐดนัย ส้มฉุน, ด.ช.อิทธิกร ตาปนานนท์, ด.ช.นครินทร์ ศิริวัฒน์,

ด.ช.กิตติณัฏฐ์ เสตะจันทน์, ด.ช.กิตติภัทร กำจร, ด.ช.วัชรัศนิ์ วิลัยรัศมี และด.ช.อัครพล เจริญผล

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)

ด.ญ.ภีมรพัส ชูเพชร, ด.ญ.กัญญพร ทวีปริยกุล, ด.ญ.ปาลิดา ปานพ่วง, ด.ญ.เธียรดา เพ็ชรกุล,

ด.ญ.เขมิกา สุขทรัพย์ศรี, ด.ญ.พัทธนันท์ เจริญยิ่งวัฒนา, ด.ญ.ปณิดา สุขวังไทร, ด.ญ.ฐานิดา โมทนะศักดิ์ชัย,

ด.ญ.อลิส ชาวลา, ด.ญ.เขมิกา อุคำพันธ์, ด.ญ.อชิราญาดา ดำกระบี่, ด.ญ.กนกชนก จันทร์ผ่อง,

ด.ญ.ณธิดา บาหยัน และ ด.ญ. ปภัฎชมณ เนื้อแก่น

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2564

อนุบาล 3/1

แถวบน (ซ้ายไปขวา)  

ด.ช.จิรวัฒน์​ สมบูรณ์​ธน​กิจ, ด.ช.ปภังกร ธรรมสะโร, ด.ช.ปิยภัทร จ่าทัน, ด.ช.อันวา ใจแก้ว, ด.ช.ณฐชนนท์  ราวิชัย

 ด.ช.ภัทรวุฒิ  โพธิ, ด.ช.ภาคิน พัฒโนดม, ด.ช. เมทิสธ์  สรคุณพิพิธกุล                     

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)   

ด.ญ.กัญญพัชร  ซอนาติ, ด.ญ.ภรภัทร สำโรงทอง, ด.ญ.ธนัฎฐา  ถาวรสง่าพงศ์, ด.ญ.วามารีนญ์ สรคุณพิพิธกุล

ด.ญ.มธุรดา  พงษ์รูป, ด.ญ.กวิสรา  คงทรัพย์, ด.ญ.บุญญารักษ์  ศักดิ์ศรีวัน, ด.ญ.กัญญ์ณพัชญ์  เชื้อบุญจันทร์

ด.ญ.ปาริฉัตร เจริญผล, ด.ญ.ณฉัตร จอมหงส์, ด.ญ. พรีมรดา  อินทร, ด.ญ.ชัญญานุช  ชื่นเกษม

ด.ญ.ณัฐวรา   สุริวรรณ, ด.ญ.ณิชนันท์   เรืองรุ่งโรจน์

                 

อนุบาล 3/2

แถวบน (ซ้ายไปขวา)

ด.ช.คณินณัฏฐ์ มีจันทร์ , ด.ช.ชินกฤต แซ่เหาะ , ด.ช.พลภูมิ บัวขจร , ด.ช.สุรสีห์ นรสิงห์ ,

ด.ช.กันตวิชญ์ ศุภรบุณย์ , ด.ช.รชต มาตย์สาลี , ด.ช.ธนวัฒน์ เจียมทอง , ด.ช.ณัฐชนน ตรีพิศาล

ด.ช.ชาญกฤษฎา ชินวงษ์ , ด.ช.วุฒิภัทร เริ่มรัตน์ , ด.ช.ภควัฒน์ แป้นจุลศรี

ด.ช.เพอริดธิ์ สรคุณพิพิธกุล , ด.ช.พัทธดนย์ ทองภักดี

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)

ด.ญ.บุญนิศา คงอุย , ด.ญ.ธัญญ์นภัส ปิ่นทอง , ด.ญ.จิตตพัฒน์ เศวตนันทน์

ด.ญ.ณัฐณพัศชา วันเขียน ,ด.ญ.มินิลิล เชียงทอง , ด.ญ.วรรณนิดา วงษ์ตา

ด.ญ.ขวัญหทัยรัต เลิศอดิพัฒน์ , ด.ญ.เตชินี เดชคง ,ด.ญ.กาญเกล้า บุญมาก

ด.ญ.พิมพ์ชนก มั่นยุติธรรม , ด.ญ.ธนิศรา โรดูแนร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2563

อนุบาล 3/1

แถวบน (ซ้ายไปขวา)

 ด.ช.ภูลดล  ชมสุทธา. ด.ช.ภัทรสิทธิ์ สุจริตอภิรักษ์, ด.ช.ณัฐวัฒน์ ธิติธนะภิรมย์, ด.ช.ธนาอนันต์  สืบโดด, ด.ช.อินทัช  รัศมี, ด.ช.นนทพัทธ์ บัวผัน  

ด.ช.กฤตพัส  ต๊ะอ้าย, ด.ช.คุณกร  คลังเจริญกุล, ด.ช.ดีแลนท์  ไซมอน บูซิงค์, ด.ช.เทพประยุทธ์  การกล้า, ด.ช.นัทปกรณ์พล  วังสุริย์

ด.ช.ณพรรษ  วุฒิวิมล      

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา) 

ด.ญ. ชัชชญา   น้ำใจรัก, ด.ญ.กัณฐิกา  จันทราช, ด.ญ.ณัฏฐพร  กองชนะ, ด.ญ.วรนันต์  รักสุด, ด.ญ.พิชญาภร  แกล้วกล้า

ด.ญ.กุณณดา  โควินทะสุด,  ด.ญ.ปัทมนันท์  ชัยภูมี, ด.ญ.อุรัสยา  สังขาว, ด.ญ.เฌอฟ้า  สิทธิเวช, ด.ญ.ณัชชา  ค้ามาก

ด.ญ.ไอศิกา  พรมแดน ด.ญ.ณัฐชนัญภร  ทัดเกษร, ด.ญ.เอมภัสสร  ไชยผล, ด.ญ.ณัฐชา  ฉัตรโพธิ์, ด.ญ.กนกธร  ธีโรภาส                                                                                          

อนุบาล 3/2

แถวบน (ซ้ายไปขวา)

ด.ช.ชัชฤทธิ์  สุนทรชาติ,ด.ช.ณณณ  แพงพันธ์,ด.ช.กันต์ธีร์  รอดรัตน์,ด.ช.ภูมิพัฒน์  สกุลสุวิโรจน์,ด.ช.ทฉัฐ  เชาว์น

เกษม,ด.ช.ณัฎฐกิตติ์  สีกลิ่นหอม,ด.ช.ภคพล เดชพุฒิปัญญา,ด.ช.ณัฐพัฒน์  ดัชถุยาวัฒน์,

ด.ช.กิตติโชค  กำจร, ด.ช.คเณศาปัญญ์ เมธีวิริยะกุล,ด.ช.ณัฐพัชร ศรีหาวงษ์

แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)

ด.ญ.เบลล่า ซี ลิน ,ด.ญ.นลพรรณ โกมลกุล,ด.ญ.อรุชา ทองวิเชียรกุล,ด.ญ.ชมชนก จันทร์ผ่อง

ด.ญ.ธวัลรัตน์ พิพัฒนปรีดากุล,ด.ญ.พลอยไพลิน ศรีสำอางค์,ด,ญ.กัญญพัชร ทวีปริยกุล

ด.ญ.กวินธิดา ญาติสมบูรณ์,ด.ญ.สุรภา เหมือนปรีชา, ด.ญ.ชญาภา วิลัยรัศมี ,ด.ญ.ณพัฐธิกา  อ่อนนารถ

ด.ญ.เอวาลิล ลิ้มตระกูล,ด.ญ.พัฒธิรญา  เดชศักดิ์ดา ,ด.ญ.นุสไอนา  พรสิริสันติ,ด.ญชนัญชิดา โสภาวรรณ

ความสำเร็จ

TOP