ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพร้อม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยความรักและความตั้งใจ ของ คุณครู มณฑาทิพย์ พัดลม คุณครูใหญ่ ที่อยากให้เด็ก ๆ ได้เติบโตอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ อบอุ่นปลอดภัย และเหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัย ในช่วงแรกที่เปิดทำการ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลพร้อม” นับเป็นการบุกเบิกโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งแรกในเขตลาดกระบัง ด้วยการสนับสนุนของ คุณแม่ บุญพร้อม โกมลกุล ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงเรียน

 

คุณครูมณฑาทิพย์ พัดลม

เริ่มแรก โรงเรียนอนุบาลพร้อม ประกอบไปด้วย อาคาร 2 ชั้น สีขาว หลังคาสีแดง ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ และสนามเด็กเล่น 2 สนาม ที่รองรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 ชั้นละ 1 ห้องเรียน หลังจากเปิดได้ ไม่นาน โรงเรียนอนุบาลพร้อม ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนที่ทันสมัย เด็กๆทุกคนมีความสุขและได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี และทั่วถึงด้วยการจำกัด จำนวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสมและคุณภาพของคุณครูที่คัดสรรอย่างดี จนทำให้ต้องขยายอาคาร เรียน เป็นระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน และ เพิ่มระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ในเดือน มกราคม 2552 อาคารเรียนหลังใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ด้วยงบประมาณ 20 ล้านบาท เป็นอาคารรูปทรงโมเดิร์น ขนาด 3 ชั้น ที่ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ ศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งขยายอาณาเขตของโรงเรียน เพื่อรองรับการขยายระดับประถมศึกษา เพิ่มอีก 1.5 ไร่ รวมพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดประมาณ 3 ไร่

ปีการศึกษา 2553 เป็นปีที่ โรงเรียนอนุบาลพร้อม เปิดดำเนินการมาได้ 20 ปี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพร้อม” และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาเป็นปีแรก โดยทางโรงเรียนทยอยเปิดไล่ไปทีละ ระดับชั้นจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และพัฒนาหลักสูตร IEP. (Intensive English Program) สำหรับชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรเดียวทั้งโรงเรียน นับเป็นอีกครั้งที่โรงเรียนพร้อม เป็นโรงเรียนแรกในเขตลาดกระบัง ที่เปิดสอนหลักสูตร IEP. ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาภาษา อังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนพร้อม ครบรอบ 30 ปี และ ยังคงยึดมั่นในความตั้งใจที่จะให้ นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้จักหาศักยภาพและความถนัดของตนเอง เพื่อต่อยอดจนประสบ ความสำเร็จตามแต่ละปัจเจกบุคคล ดังแนวทางการเรียนการสอน

Fun Find Focus - เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด

สาส์นจากผู้อำนวยการ

 

ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพร้อม

ดิฉันหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้น และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้

โรงเรียนพร้อม เปรียบเสมือน บ้านหลังที่ 2 และ นักเรียนทุกคนที่เข้ามาที่นี่ จะได้รับการยอมรับในเอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคล และ จะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าแสดงออก และต่อยอดตามความสนใจที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพด้านวิชาการ ภาษา ศิลปะ ดนตรี การแสดง หรือ กีฬา โรงเรียนของเราก็จะสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจของนักเรียน ดังจะเห็นเป็นประจักษ์ทั้งจากนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าของโรงเรียนพร้อม

ทั้งนี้โรงเรียนพร้อม ให้ความสำคัญกับคุณครู และ บุคลากรทุกคน เพราะโรงเรียนของเราเป็นชุมชนและสังคมแห่งสุขภาวะที่ดี เพราะเราเชื่อว่า เมื่อทุกคนในโรงเรียนมีความสุขกับการทำงานรวมทั้งได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีแล้ว ทีมงานที่มีคุณภาพของเราจึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ และมอบความสุขให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนพร้อม จะได้เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานความสำเร็จของนักเรียน ที่กำลังจะเป็นประชากรคุณภาพของโลกใบนี้ในอนาคตอย่างมั่นใจ และมีความสุขตามที่ตั้งใจไว้ 

คุณครู กิตติพร ไชยศรีสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากรในโรงเรียน

คณะผู้บริหาร

คุณครูกิตติพร ไชยศรีสงคราม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูอัครชัย พัดลม

ผู้จัดการ

คุณครูพิชญา พัดลม

รองผู้จัดการ

ครูต่างชาติ

William Conrad

PGCE

Michelle Rudakov

PGCE

Paul Calancea

PGCE

Andrew Felder

PGCE

Han Baotao

B.A.

ครูระดับชั้นอนุบาล

คุณครูเชาวณีย์ เดชศักดาพร (ครูอ้อย)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา

คุณครูชุลีพร มณีกันตา (ครูหน่อย)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูพลอยไพลิน สุขสงวน (ครูจอย)

การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูปุณยวีร์ สุจันทร์ศรี (ครูจิ)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา​

คุณครูสุรัตดา อัปการัตน์ (ครูฝัน)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูเบญจวรรณ บุญมา (ครูอุ้ย)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูอภิญญา ชาวสมุน (ครูเบียร์)

การศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูณัฐชา วัจนามัย (ครูพิม)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

คุณครูพลอยไพลิน กล่อมแสง (ครูพลอย)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูอุไร พนาจาน (ครูแพท)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

คุณครูณัฐธยาน์ มงคล (ครูเจี๊ยบ)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูกุลยาภรณ์ เมธีวิริยะกุล (ครูตาล)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการปฐมวัยศึกษา

คุณครูวรรณนิดา กุหลาบกุลี (ครูเปิ้ล)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูฐิติมา เนียมรัตน์ (ครูป๊อป)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูจิราพร พิมพ์สมพร (ครูแตงโม)

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คุณครูวิภารัตน์ โพธิ์ทอง (ครูโบว์)

ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาการศึกษาปฐมวัย)

ครูระดับชั้นประถม

คุณครูทัศนีย์ จ้าวเวคิน (ครูแป๋ว)​

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

คุณ​ครู​กัญญ์วรา​ วงค์​สวัสดิ์ (ครูขวัญ)

ศึกษา​ศาสตรบัณฑิต ​(นาฏศิลป์​ไทย)

คุณครูธัญลักษณ์ ใจสำคัญ (ครูเจี๊ยบ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

คุณครูฐานิศรา หนูชัยแก้ว (ครูนิว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

คุณครูจุฬารักษ์ มั่นถาวรวงศ์ (ครูเกี้ยว)

ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ

ครูเดชาวัต แก้วดอน (ครูแดง)

การศึกษาบัณฑิต พลศึกษา

คุณครูกัลย์รภัส โฮงทอง (ครูนุ้ย)

ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

คุณครูอุทุมพร  พรมสาร (ครูบี)

ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

คุณครูอรอนงค์ ศรีเมือง (ครูกุ้ง)

ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

คุณครูรัฐพล สร้อยคีรี (ครูกิ๊บ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล)​ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ​

คุณครูวิภาวนี สุขใจ (ครูเฟิร์น)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์)​ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

คุณครูวิลาศ ดวงหะคลัง (ครูตุ้ม)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ครูธุรการ

คุณครูยุพา กิ่งพรมภู  (ครูพา)

บริหารธุรกิจบัณฑิต

คุณครูธัชพล  เพชรรัตน์  (ครูกุ้ง)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน

TOP