รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขันทางวิชาการ ASMO 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการ …

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนพร้อม ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร..

โรงเรียนพร้อมขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ.กชพร มะลิซ้อน…

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนัญญา ขวัญมงคล และ ด.ช.ศรัณยภัทร …

รับรางวัลการสอบแข่งขัน ASMO THAI 2018

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพร้อม ได้เดินทาง…

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ฐิชา แซ่จัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 …

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนพร้อม ที่ชนะเลิศการแข่งขัน…

รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิชา แซ่จัง และ เด็กหญิงพิชญาภา โอนากุล …

เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 นักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนพร้อม…

O-NET เหรียญทองแดง ปีการศึกษา 2559

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่โรงเรียนได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จาก ผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O
– NET )…

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

ด.ญ.ธนัญญา ขวัญมงคล

ราชวินิตบางแก้ว (ความสามารถพิเศษทัศนศิลป์)

ด.ช.ศิวกร ชีวินมหาชัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (Gifted)

ด.ช.จิรกร ชีวินมหาชัย

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (Gifted)

ด.ญ.ภัทรธิดา วงค์ไฉไล

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.ณัฐกานต์ พรมสาร

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4

ด.ญ.วิชญาพร โอนากุล

ราชดำริ (MEP.)

ด.ญ.แพรวนภา โชคเจริญ

พรตพิทยพยัต

ด.ญ.ปิยนันท์ พละกลาง

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด.ญ.นิรญา หมื่นกล้า

มาเรียลัย

ด.ญ.ฐิติรัตน์ รีวราบัณฑิต

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (วิทย์วิจัยและเทคโนโลยี)

ด.ญ.กัลยรัตน์ ทองปอนด์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ญ.กชพร มะลิซ้อน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (วิทย์วิจัยและเทคโนโลยี)

ด.ช.อภิวิชญ์ นุชนาฎ

ราชวินิตบางแก้ว (Gifted)

ด.ช.ศิวภัทร เย็นฉ่ำ

ราชวินิตบางแก้ว

ด.ช. ภควัช อภิวาทนสิริ

สกลราชวิทยานุกูล

ด.ช.กันตินันท์ ศรชนะ

เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ (ความสามรถพิเศษฟุตซอล)

ด.ญ. ฐานิกา แดงสอาด

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ญ.ธีรนันท์ มณีกันตา

พรตพิทยพยัต

ด.ช.พีรวัฒน์ กุลจันทร์

พรตพิทยพยัต

ด.ช.ธนภัทร เมืองมาก

เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ (ความสามารถพิเศษฟุตซอล)

ด.ช.ธนภัทร ปะมะลิ

มาเรียลัย

ด.ช.พิสิษฐ์ แซ่เล่า

พรตพิทยพยัต (Gifted)

ด.ช.ธาวิน โกมลวิริยะกุล

มาเรียลัย

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ด.ช.อากร น่วมสำราญ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยี)

ด.ช.คุณานนท์ บำเพ็ญกลึง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ด.ช.ศรัณยภัทร บทมาตย์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.วริษฐ์ นิธิเจริญรักษ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.อนุวัฒน์ สีม่วง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.บวรลักษณ์ รอดพ่าย

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.อภิสรา เกษมสุวรรณ์

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.ณัฐชยาพร กองขุนชาญ

นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ความสามารถพิเศษศิลปะ)

ด.ช.ณัฐพล พรมสาร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

ด.ช.รัชพล ชื่นอุรา

ราชวินิต บางแก้ว

ด.ญ.เปรมยุดา ชุนชู

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.นภสร ปั้นศร

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.กฤตภาส วงศ์ไฉไล

ราชดำริ

ด.ญ.มนัญชยา คำแสนพันธ์

เชียงคำวิทยาคม (จ.พะเยา)

ด.ช.ธนัญญ์ โกมลวิริยะกุล

อัสสัมชัญ (สมุทรปราการ)

ด.ช.จิรปรียา อติคุณวรกาญจน์

Adventist Ekamai

ด.ญ.สิภาภัสสร์ พูนจันทร์นา

สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

ด.ญ.วรัญญา ยิ่งยง

มาเรียลัย

ด.ช.มาซะโตะ มิยาชิตะ

มาเรียลัย

ด.ช.รัชกฤช โสภณดำรงกิจ

มาเรียลัย

ด.ช.ชญานนท์ ประสงค์วรกิจ

มาเรียลัย

ด.ช.ปริญ แป้นนางรอง

ศุภกรณ์วิทยา

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561

ด.ญ.พิชญาภา โอนากุล

ราชวินิตบางแก้ว (Gifted)

ด.ญ.วิรชา อยู่เล็ก

ราชวินิตบางแก้ว (ความสามารถพิเศษศิลปะ)

ด.ญ.นวพรรษ นานังเกิดวั่น

ราชวินิตบางแก้ว ความสามารถพิเศษดนตรี (Music Program)

ด.ญ.รัฐพร ทับทิม

เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (IEP)

ด.ญ.ปาลิตา ชูเชิด

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.ฐิตา แซ่จัง

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.จันทกานต์ มากมี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ญ.สโรชินี ยิ่งนอก

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.ชยพัทร์ สมใจ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ

ด.ช.มหาสมุทร อัครหิรัญเดชา

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เอกดนตรีสากล)

ด.ญ.วนัชพร กมลรัตน์

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (เอกดนตรีไทย)

ด.ญ.ปาลิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สาธิต มศว.

ด.ช.ภัทรวรรษ มงคลธนานนท์

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

ด.ช.พรภวิษย์ กองขุนชาญ

นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ศุภกฤต หุ่นพยนต์

มาเรียลัย

ด.ญ.รัชฎา เป้าจตุรัส

Home School

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560

ด.ช.สิปปภาส ภูแผ่นนา - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.อาฒัยวัตท์ กาณติ์กีรติกุล - เทพศิรินทร์ ( MEP)

ด.ญ.ลภัสรดา ขุนชู - เทพศิรินทร์ (GIFTED)

ด.ญ.นิชาภา ทองงาม - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ความสามารถพิเศษศิลปะ)

ด.ช.ณัฐชนน เชาวน์ชวานิล - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ความสามารถพิเศษดนตรี)

ด.ญ.ศุภรดา โพธิ์ศรีสุข - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

ด.ช.ธนกร สุขประสงค์ - สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด.ญ.ปนัสญา สุทธิจักร์ - สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

ด.ญ.บัญญิกา แพลอย - พรตพิทยพยัต (GIFTED)

ด.ญ.วริศรา ปรางค์ทอง - ศรีพฤฒา

ด.ช.ณภัทร โกเมนไทย - รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ด.ช.พงศ์สิริ แพทย์รัตนกุล - เศรษฐเสถียร

ด.ช.เสฏฐวุฒิ ลาชะเลา - รัตนาเอื้อวิทยา (จ.เชียงใหม่)

ด.ญ.ศุภาทิชญ์ ทองอำพัน ​- ศุภกรณ์วิทยา

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ด.ช.นนท์ปวิธ สูงชัยภูมิ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ชินนิพิฐ ประสาทพรโรจน์ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ต่อตระกูล ใจอ่อน - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ฐิติกร กุณาวงค์ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สุวรรณภูมิ)

ด.ช.วัชราการ ดิลกวิริยะกุล - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP)

ด.ช.เอธัส เจริญผล - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (MEP)

ด.ช.ธนิตย์ แซ่จาง - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ศุภารมย์ โชคเจริญ - พรตพิทยพยัต

ด.ญ.ณจัน คุ้มวงค์ - มาเรียลัย

ด.ญ.บุญยิสา มูลละกัน - Home School

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ด.ช.เอกชัย เขียวชอุ่ม - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.วรกิจ วันวงษ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ญ.อรพันธ์ แก้วทอง - ราชวินิตสุวรรณภูมิ

ด.ช.ศิรพจน์ ธะเศรษฐ - มาเรียลัย

ด.ช.ปาณัสม์ สิงห์กัน - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.วิธวิทย์ หมกทอง - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สุวรรณภูมิ)

ด.ช.ธนเดช จังมงคลการ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ช.ธนรัฐ ศรีษาเอี่ยม -  พูลเจริญวิทยาคม

ด.ช.จักรภัทร กมลรัตน์ - พรตพิทยพยัต

ด.ญ.ปุณยณุช สำโรงทอง - พรตพิทยพยัต

ด.ช.นิพิฐพลธ์ ครุธพันธ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.ธนพัฒน์ แสงโสฬส - มาเรียลัย

ด.ญ.ปพิชญา รื่นรมย์ - พรตพิทยพยัต

ด.ช.กันทรากร การะยะ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.สิทธิพร อรรถประดิษฐ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ช.ธิติกร แซ่จาง - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ด.ญ.ศุภรดา โพธิพิพิธ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ด.ช.ณัฐชนน มงคลธนานนท์ - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (GIFTED)

ด.ช.ตุลา วิเศษวงษา - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ด.ญ.พิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ - ราชวินิตบางแก้ว

ด.ช.จุลภัทร ประเสริฐนันทพร - อัสสัมชัญศรีราชา

ด.ช.กันตนพ สมใจเพ็ง - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ช.วิชยุตม์ เจริญเลิศศรัทธา - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ช.ธนพล กลิ่นสุคนธ์ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (GIFTED)

ด.ช.วิธวินท์ การะยะ - เทพศิรินทร์ร่มเกล้า (ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)

ด.ช.ณัฐนนท์  เดชขุน - มาเรียลัย

ด.ช.ณัฎฐ์กฤตา ร่มโพธิ์  - มาเรียลัย

ด.ช.พนัส วังมนาวพิทักษ์ - รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

ด.ญ.สุวคนธ์  โทแก้ว - มาเรียลัย

ด.ญ.สกาวใจ แซ่จาง -ศุภกรณ์วิทยา

 

ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้อม

รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2563

อนุบาล 3/1

ด.ช.ภูลดล  ชมสุทธา , ด.ช.ภัทรสิทธิ์ สุจริตอภิรักษ์ , ด.ช.ณัฐวัฒน์ ธิติธนะภิรมย์ , ด.ช.ธนาอนันต์  สืบโดด

ด.ช.อินทัช รัศมี , ด.ช.นนทพัทธ์ บัวผัน , ด.ช.กฤตพัส ต๊ะอ้าย , ด.ช.คุณกร คลังเจริญกุล , ด.ช.ดีแลนท์ ไซมอน บูซิงค์

ด.ช.เทพประยุทธ์  การกล้า , ด.ช.นัทปกรณ์พล  วังสุริย์ , ด.ช.ณพรรษ  วุฒิวิมล , ด.ญ. ชัชชญา   น้ำใจรัก

ด.ญ.กัณฐิกา  จันทราช , ด.ญ.ณัฏฐพร  กองชนะ , ด.ญ.วรนันต์  รักสุด , ด.ญ.พิชญาภร  แกล้วกล้า

ด.ญ.กุณณดา  โควินทะสุด ,  ด.ญ.ปัทมนันท์  ชัยภูมี , ด.ญ.อุรัสยา  สังขาว , ด.ญ.เฌอฟ้า  สิทธิเวช

ด.ญ.ณัชชา  ค้ามาก, ด.ญ.ไอศิกา  พรมแดน, ด.ญ.ณัฐชนัญภร  ทัดเกษร ,    ด.ญ.เอมภัสสร  ไชยผล

ด.ญ.ณัฐชา  ฉัตรโพธิ์ , ด.ญ.กนกธร  ธีโรภาส                                              

อนุบาล 3/2

ด.ช.ชัชฤทธิ์  สุนทรชาติ , ด.ช.ณณณ  แพงพันธ์ , ด.ช.กันต์ธีร์  รอดรัตน์ , ด.ช.ภูมิพัฒน์  สกุลสุวิโรจน์ ,

ด.ช.ทฉัฐ  เชาว์นเกษม , ด.ช.ณัฎฐกิตติ์  สีกลิ่นหอม , ด.ช.ภคพล เดชพุฒิปัญญา , ด.ช.ณัฐพัฒน์  ดัชถุยาวัฒน์

ด.ช.กิตติโชค  กำจร , ด.ช.คเณศาปัญญ์ เมธีวิริยะกุล , ด.ช.ณัฐพัชร ศรีหาวงษ์ , ด.ญ.เบลล่า ซี ลิน ,

ด.ญ.นลพรรณ โกมกุล , ด.ญ.อรุชา ทองวิเชียรกุล , ด.ญ.ชมชนก จันทร์ผ่อง , ด.ญ.ธวัลรัตน์ พิพัฒนปรีดากุล

ด.ญ.พลอยไพลิน ศรีสำอางค์ , ด,ญ.กัญญพัชร ทวีปริยกุล , ด.ญ.กวินธิดา ญาติสมบูรณ์ , ด.ญ.สุรภา เหมือนปรีชา

ด.ญ.ชญาภา วิลัยรัศมี , ด.ญ.ณพัฐธิกา  อ่อนนารถ , ด,ญ,เอวาลิล ลิ้มตระกูล , ด.ญ.พัฒธิรญา  เดชศักดิ์ดา ,

ด.ญ.นุสไอนา  พรสิริสันติ , ด.ญชนัญชิดา โสภาวรรณ

                                         

ความสำเร็จ

TOP