ข้อมูลการสมัครเรียน

การแบ่งภาคเรียน

โรงเรียนพร้อมแบ่งภาคเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง กันยายน และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
โดย แต่ละภาคเรียนมี 20 สัปดาห์ นอกจากนี้โรงเรียนพร้อม ได้เปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลสำหรับ
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นอนุบาล 1 โดยชั้นอนุบาลเปิดเรียนตลอดปี

ขนาดห้องเรียน

 • เตรียมอนุบาล ห้องเรียนละ 20-25 คน ครูประจำชั้น 1 คน พี่เลี้ยง 2 คน
 • อนุบาล 1-3 ห้องเรียนละ 25 คน ครูประจำชั้น 2 คน
 • ประถม 1-6 ห้องเรียนละ 28-34 คน ครูประจำชั้น 2 คน

การรับสมัคร

 • เตรียมอนุบาล เปิดรับสมัครตลอดปี
 • อนุบาล 1 - 3 เปิดรับสมัครเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
 • ประถม 1 - 6 เปิดรับสมัครเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับสมัคร

อนุบาล 1- 3
 1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 2. โรงเรียนทำการทดสอบพัฒนาการของนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง (โดยทางโรงเรียนจะนัดทดสอบในวันเสาร์)
 3. โรงเรียนแจ้งผลสอบหลังการประเมินภายใน 3 วันทำการ
 4. ลงทะเบียน มอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบ
 5. หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ประถม 1 - 6
 1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 2. โรงเรียนทำการทดสอบโดยข้อสอบอัตนัยและปรนัย (วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียน
 3. โรงเรียนแจ้งผลสอบหลังการประเมินภายใน 3 วันทำการ
 4. ลงทะเบียน มอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน หลังจากโรงเรียนประกาศผลสอบ หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

** นักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วโรงเรียนจะไม่คืนเงินทุกกรณี**

หากเต็มแล้วจะประกาศเป็นสำรองลำดับที่... นักเรียนสามารถรอที่นั่งว่างโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการโรงเรียนถือว่าสิ้นสุด ไม่สามารถเปิดเผยข้อสอบและคะแนนได้
ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินสามารถมาทดสอบใหม่ได้ในครั้งต่อไป

การรับสมัคร

TOP