โรงเรียนพร้อม เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด Prom School Intensive English Program โรงเรียนพร้อม เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด Prom School Intensive English Program

กำหนดการรับสมัคร

นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 และประถมศึกษา 1-6 ปีการศึกษา 2568

เตรียมอนุบาล

อนุบาลและประถม
เปิดรับสมัครตลอดปี

เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 08.30 - 16.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

อนุบาล

เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (อายุ 2-5 ปี)

ประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อายุ 6-12 ปี)

ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

หลักสูตร IEP (Intensive English Program) สนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน

ทุกสัปดาห์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จะได้เรียนภาษาจีน 2 ครั้ง โดยเน้นทุกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ครูผู้เชี่ยวชาญช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็ก กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรม การแสดงและเล่นดนตรี

โรงเรียนพร้อม เปรียบเสมือน บ้านหลังที่ 2 และนักเรียนทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะได้รับการ ยอมรับในเอกลักษณ์ของปัจเจกบุคคลและ จะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างมีความ สุข กล้าคิด กล้าแสดงออก และต่อยอดตามความสนใจที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพด้านวิชาการ ภาษา ศิลปะ ดนตรี การแสดง หรือ กีฬา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนพร้อม มีแนวทาง การเรียนการสอน คือ “ Fun Find Focus เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด”...

TOP