รางวัลที่ได้รับ

share

O-NET เหรียญทองแดง ปีการศึกษา 2559

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดงจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) จาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ทางโรงเรียน ขอแสดงความชื่นชมนักเรียน ชั้นประถม ศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สร้างชื่อเสียง ให้กับโรงเรียน ใน ครั้งนี้ โดยท่านรองผู้อํานวยการ นางสาว กิตติพร ไชยศรีสงคราม ได้ให้เกียรติร่วมรับเกียรติบัตร ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการแจ้งวัฒนะ

 

 

TOP