ระดับอนุบาล

โรงเรียนพร้อมยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแต่ละวัยเป็นสำคัญ ประสบการณ์ของนักเรียนเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ผ่านการเล่น และ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 จึงกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนพร้อม ดังนี้

ในหลักสูตรปฐมวัยของ โรงเรียนจะประกอบไปด้วย 2 โครงสร้างหลัก คือ

ประสบการณ์สำคัญ คือ ประสบการณ์หลัก 4 ด้านที่นักเรียนจะได้รับการพัฒนา ที่โรงเรียน ทั้งด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านอารมณ์จิตใจ และ ด้านร่างกาย

สาระการเรียนรู้ คือ หัวข้อหลักที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยหัวข้อของสาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก, บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก, สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก และ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่โรงเรียนพร้อม จะเน้นความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และ แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
  2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  3. กิจกรรมสร้างสรรค์
  4. กิจกรรมกลางแจ้ง
  5. กิจกรรมเสรี
  6. กิจกรรมเกมการศึกษา

นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นทั้ง 6 กิจกรรม ทั้งกิจกรรมกลุ่ม และ กิจกรรมเดี่ยว เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญ อันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในชีวิตในอนาคต

แต่ละภาคเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project approach learning) โดยหัวข้อของโครงงาน จะเลือกมาจากความสนใจของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งนักเรียนจะได้ ลองผิด ลองถูก หาคำตอบของสิ่งที่สนใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง คุณครูเป็นเพียงผู้ช่วยในการ บูรณาการเนื้อหา และ จัดกิจกรรมการเรียนรู้

นอกจากนี้ โรงเรียนพร้อม ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ และ ได้พัฒนาหลักสูตร Intensive English Program (IEP.) โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกวันกับครูต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยปัจจุบันทุกห้องเรียนของ โรงเรียนพร้อม ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตร IEP. ทั้งหมดและในปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตร IEP.ใหม่  โดยเพิ่มคาบเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 2 คาบ/สัปดาห์

ระดับประถม

โรงเรียนพร้อม จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละวิชาจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ต้องการให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนรู้ ค้นหาความถนัด ของตนเอง และต่อยอดความสามารถเฉพาะตัวให้มีศักยภาพสูงสุด โดยมียุทธศาสตร์ 4 มิติ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ 4 มิติ

มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ในระดับชั้นต่างๆ มีน้ำหนัก และระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับ ป.1-6 แตกต่างกัน

มิติที่ 2 การแสวงหาความรู้ นักเรียนระดับชั้น ป.1-2 เป็นช่วงอายุที่ชอบการสำรวจ สิ่งใหม่ ๆ หรือ ค้นหาความสนใจของตนเอง (Explore) ดังนั้น ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมหลายๆด้าน เพื่อให้นักเรียนมีหลากหลายทางเลือก สำหรับนักเรียนใน ระดับชั้น ป.3-4 จะเริ่มรู้จักตนเองมากขึ้นว่า มีความถนัดหรือสนใจอะไร โดยการ ทดลองเรียนในสิ่งที่เหมาะกับตนเอง (Experiment) สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ป.5-6 จะมีความชัดเจนในศักยภาพของตนเองมากขึ้น และรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ เลือกสรร สิ่งที่เป็นประโยชน์และต่อยอดกับความสามารถของตัวเอง (Extend) ได้ดีขึ้น

มิติที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ ในระดับชั้นป.1-2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ จะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชั้นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเลื่อนชั้นขึ้นไป นักเรียนจะได้มีโอกาสสร้าง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ผ่านกิจกรรมในโรงเรียน และมีโอกาสเรียนรู้ ร่วมกัน ในกิจกรรม หรือ ชมรมต่างๆ

มิติที่ 4 หลักสูตรแกนกลาง แม้ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความชอบและสนใจ แตกต่างกัน แต่ในความรู้และทักษะพื้นฐาน นักเรียนทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิชาเสริมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน พร้อม เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่ต้องการให้นักเรียนเก่งภาษา และกล้าแสดงออก

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง สามาถแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เป็นเนื้อหาสาระทางด้านความรู้ (Knowledge) และ ด้านทักษะ (Skills) โดยโรงเรียนได้จัด หลักสูตรที่เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานหรือวิขาหลัก (Core Subject) ให้กับนักเรียน ทุกคนในแต่ละ ระดับชั้นได้เรียนเหมือนกัน และเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความรู้และทักษะเสริมให้ลึกซึ้ง (Advanced) กว่าที่เรียนในหลักสูตรปกติ

จากแนวคิดดังกล่าว โรงเรียนพร้อมได้ปรับและพัฒนาหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย คือ โรงเรียน ผู้ปกครอง และ นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดศึกษาตามระดับศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเปิดโอกาสให้ได้เรียนในสิ่งที่ตนเอง ชอบ ถนัด และ สนใจ นักเรียนจะเรียนได้ดีและเรียนอย่างมีความสุข ตามแนวคิด

“เรียนปนเล่น เน้นค้นหา พัฒนาต่อยอด”

การเรียนรู้แบบ Project Approach หรือ Project based learning เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนพร้อม จัดให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลและพัฒนาต่อเนื่องใน ระดับประถมศึกษา แต่ละภาคเรียนนักเรียนจะได้เลือกหัวข้อที่สนใจ หรือหาคำตอบจากปัญหาที่สงสัย โดยมีคุณครูเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) และให้คำแนะนำ โดยทางโรงเรียนจัดให้มีคาบโครงงาน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการทักษะวิชาและฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนพร้อม จะได้เรียนหลักสูตร Intensive English Program (IEP.) ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน โดยจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กับครูต่างชาติเจ้าของภาษา ที่ได้รับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการและมีประสบการณ์การสอน แบ่งเป็น ภาษาอังกฤษ 6 คาบต่อสัปดาห์ และ ภาษาจีน 2 คาบต่อสัปดาห์ และในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตร IEP.ใหม่  โดยเพิ่มการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.1-6 เรียน 5 คาบ/สัปดาห์

สอนโดยครูต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์  และ สอนโดยครูไทย 2 คาบ/สัปดาห์

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-3 เรียน 3 คาบ/สัปดาห์

สอนโดยครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์  และ สอนโดยครูไทย 1 คาบ/สัปดาห์

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เรียน 4 คาบ/สัปดาห์

สอนโดยครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์  และ สอนโดยครูไทย 2 คาบ/สัปดาห์

 

 

วิชาเสริม

ภาษาอังกฤษ กับ ครูต่างชาติ

ภาษาอังกฤษถือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับนานาชาติ หลักสูตร Intensive English Program (IEP.) ของโรงเรียนพร้อม สนับสนุนให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถม 6 ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา โดยโรงเรียนพร้อม คัดเลือกเฉพาะครูที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และ มีประสบการณ์การสอน โดยคุณครูต่างชาติทุกคนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และ มีวีซ่าทำงานถูกต้อง

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน

ภาษาจีนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญ และจะเป็นทักษะที่มีประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตที่จะต้องประกอบ ธุรกิจกับประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก นักเรียนระดับประถม 1 -6 ทุกคน จะได้เรียนวิชาภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง กับครูชาวจีน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสบการณ์ การสอน ในขณะที่นักเรียนอนุบาลที่สนใจภาษาจีน สามารถเลือกเรียนภาษาจีนพิเศษเป็นวิชาเพิ่มเติมได้

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กับครูผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนพร้อม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อมๆกัน จึงได้จัดวิชาในกลุ่มสาระ ศิลปะ เพิ่มมากกว่าหลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทั้ง ทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังความกล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมการแสดงปีใหม่ และการแสดงดนตรีปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี

กีฬา

การเล่นกีฬานอกจากได้เสริมสร้างความแข็งแรงแล้ว คุณครูพลศึกษาของเรายังส่งเสริมนักเรียนให้เล่น เป็นทีม มีความสามัคคีและนำ้ใจนักกีฬา นักเรียนชั้นประถมศึกษาจะได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนโรงเรียน เพื่อแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล และ แฮนด์บอล

หลักสูตร

TOP