share

ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น

TOP