share

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคมที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ที่ค่ายลูกเสือสวนสยาม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการเข้าฐานผจญภัย การฝึกระเบียบวินัย การแสดงรอบกองไฟ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเล่นน้ำที่สวนน้ำ นักเรียนได้ฝึกความอดทน การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุขและได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย

TOP