share

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ในวันนี้ (18 สิงหาคม 2563)โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนักเรียนได้ทำการทดลองต่าง ๆ เช่น การทดลองฝนสีรุ้ง การทดสอบความเป็นกรด-เบส โดยใช้น้ำดอกอัญชัน ทดสอบแป้งในผลไม้ แรงตึงผิวของน้ำ ทอร์นาโดในแก้ว เป็นต้น
และนอกจากนั้นนักเรียนยังได้ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข

TOP