รางวัลที่ได้รับ

share

คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

 

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนพร้อม ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อแสดงว่าโรงเรียนพร้อม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

TOP