รางวัลที่ได้รับ

share

รางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ASMO 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับรางวัล Thailand Primary Team Award Year 1 Mathematics

รางวัลชนะเลิศ คณิตศาสตร์ ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขัน ASMO THAI 2023
(Asian Science and Mathematics Olympiad)

โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้
ด.ญ.อิสรีย์ ศิริสุขพิมล
ด.ช.อิทธิกร ตาปนานนท์
ด.ญ.กิติกมล เขียวสลับ
ด.ญ.ภุมรินทร์ กันเกิด
ด.ช.ภาธีร์ ทรัพย์จำนงค์
ด.ช.บุญญปัญญ์ บุญรอด
ด.ญ.บุญญาภักดิ์ ศักดิ์ศรีวัน
ด.ช.ภูฟ้า สิทธิเวช
ด.ญ.กนกชนก จันทร์ผ่อง
ด.ญ.เขมิกา อุคำพันธ์

นอกจากนี้ นักเรียน โรงเรียนพร้อม ยังได้รับรางวัล ประเภทบุคคล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
1.ด.ญ.อิสรีย์ ศิริสุขพิมล

รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
1.ด.ช.อิทธิกร ตาปนานนท์
2.ด.ญ.กิติกมล เขียวสลับ
3.ด.ญ.ภุมรินทร์ กันเกิด
4.ด.ช.ภาธีร์ ทรัพย์จำนงค์
5.ด.ช.บุญญปัญญ์ บุญรอด

รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ป.1
1.ด.ญ.บุญญาภักดิ์ ศักดิ์ศรีวัน
2.ด.ช.ภูฟ้า สิทธิเวช
3.ด.ญ.กนกชนก จันทร์ผ่อง
4.ด.ญ.เขมิกา อุคำพันธ์
5.ด.ช.กิตติณัฏฐ์ เสตะจันทน์
6.ด.ช.ณัฐฐ์ฐนนท์ แสนแก้ว

รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
1. ด.ญ.บุญญารักษ์ ศักดิ์ศรีวัน

รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
1. ด.ช.พศิน เดชคง

รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4
ด.ญ.ศุภสุตา บุญรังสี
ด.ช.กรวิชญ์ ศุภรบุณย์

 

 
TOP